SAK`s GENERALFORSAMLING 2017

Referat fra SAK`s Generalforsamling den 23.02.2017.

Afbud fra Mariann, Ulla og Kenneth

 1. Valg af dirigent og referent
  Jens spurgte om der var nogen der ville være dirigent.
  Jens blev valgt og kunne meddele at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
 2. Valg af stemmeudvalg (2 personer)
  Jeannette og Connie blev valgt
 3. Godkendelse af sidste generalforsamlingsreferat
  Referatet ligger på hjemmesiden og der har ikke været nogen indvendinger.
 4. Beretning fra formanden
  Jeannette meddelte at 2016 havde været et godt år med flere kursister og dermed en bedre økonomi. Ligeledes med flere aktiviteter.
 5. Indkomne forslag
  Ingen forslag.
 6. Kassererens regnskab
  Jens fremlagde regnskabet og da der ikke havde været nogen bemærkninger blev regnskabet godkendt.
 7. Budget (herunder evt. ydelser, mv.) og fastsættelse af kontingent
  Der er foretaget en ændring i kontingentet således at kontingentet glæder for et helt år. Budget blev godkendt.
 8. Valg af de i § 2 nævnte personer
  Formand: Blev valgt Jeannette Svensson
  Kasserer: Ikke på valg Jens Møller Pedersen
  Bestyrelsesmedlem A: Blev valgt Ulla K. Hansen
  Bestyrelsesmedlem B: Ikke på valg Mariann Vasbo
  Bestyrelsesmedlem C: Blev valgt Connie Bach
  Bestyrelsesmedlemssuppleant for 1 år: For 1 år Valgt Kenneth K. Hansen
  Revisor På valg for 2 år: Blev valgt Henrik Bach
  Revisorsuppleant For 1 år: Blev valgt Poul – Henrik Due
 9. Eventuelt
  Jeannette arbejder på at få et foredrag om hundemassage, flere datoer blev foreslået. Disse datoer taler Jeannette med foredragsholderen om.