REFERAT FRA SAK GENERALFORSAMLING

 Trongårdsskoen 07.02.2018 kl. 19.00

 

MØDEDELTAGERE:  Jeannette Svensson   JES
  Jens Møller Pedersen JMP
  Connie Bach CB
  Poul Henrik Due PD
  Babette Wagner BW
 

 

Karina Melander KM
Afbud fra:          Mariann Vasbo                    MV
  Ulla Rasmussen UR
  Kenneth Hansen KH

 

DAGSORDEN: 

 1. Valg af dirigent og referent

Jens Møller Pedersen blev valgt som dirigent og Poul Henrik Due som referent

2. VALG AF STEMMEUDVALG

JES og CB blev valgt.

3. GODKENDELSE AF SIDSTE GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Der er ikke modtaget kommentarer til referatet fra sidste generalforsamling og var heller ingen på selve generalforsamlingen, hvorfor det anses for godkendt.

4. BERETNING FRA FORMANDEN

JES: Træningen er gennemført som planlagt med 10 tilmeldte. Hjemmesiden er blevet holdt opdateret, der er lavet visitkort og en ny folder er på vej.

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, der blev godkendt.

 

5. INDKOMNE FORSLAG

Ingen

6. KASSERERENS REGNSKAB

JMP udleverede regnskabet og gennemgik det. Regnskabet blev godkendt.

 

7. BUDGET (herunder evt. ydelser m.v.) OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT

JMP gennemgik ligeledes budgettet, som blev godkendt.

 

8. VALG AF DE I § 2 NÆVNTE PERSONER

 

Formand Ikke på valg Jeanette Svensson
Kasserer På valg Jens Møller Pedersen – blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem A Ikke på valg Poul Henrik Due
Bestyrelsesmedlem B På valg Mariann Vasbo – blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem C Ikke på valg Connie Bach
Bestyrelsessuppleant På valg Karina Melander stillede op og blev valgt
Revisor for 2 år: På valg Henrik Bach – blev genvalgt
Revisorsuppleant for 1 år Besættes ikke
 

 

9. EVENTUELT

 

Ikke noget der skulle tages til referat.